Home » Fake Ex by YAW TOG

Fake Ex by YAW TOG

Wofrɜ me phone
Membra na menbɜ hwɜ ne wc fie oh
Saw me with the big boys oo, na obusa me oɜ maduru hin
Menyɜ na membra oh yeah, menyɜ na membra oh
Wofrɜ me phone
Membra na menbɜ hwɜ ne wc fie oh
Saw me with the big boys oo, na obusa me oɜ maduru hin
Menyɜ na membra oh yeah, menyɜ na membra oh

Wofrɜ me phone friti anopa neho nti mepɜ nda
Wobusa me sɜ wafe me dabɜn na mɜba
Odoyewu nkyɜ mɜba menam kwan so meeba
Sɜ me ka kyerɜ wo sɜ mekc me sika bi wc tepa
Now you need me
Wo frɜ me sɜ menbra fie na menbɜ hwɜ wo Tv
Sɜ meka kyerɜ wo sɜ mame small time ago speefi woprri woho
See me now I’m making waves on the Tv
Brother making movie megye me sika gu me bottom
Flexi wc wo to kurom making money money
ɜnkyɜ mugu no bi bɜ bcm
Mugu mugu no bi bɜ bcm
Afei na woti bcm
Boys kasɜ tiwai na mekc wc kurom
Now you need me
Wo frɜ me sɜ menbra fie na menbɜ hwɜ wo Tv
Sɜ meka kyerɜ wo sɜ mame small time ago speefi woprri woho
See me now I’m making waves on the Tv

Wofrɜ me phone
Membra na menbɜ hwɜ ne wc fie oh
Saw me with the big boys oo, na obusa me oɜ maduru hin
Menyɜ na membra oh yeah, menyɜ na membra oh
Wofrɜ me phone
Membra na menbɜ hwɜ ne wc fie oh
Saw me with the big boys oo, na obusa me oɜ maduru hin
Menyɜ na membra oh yeah, menyɜ na membra oh

I’m getting bigger bigger stacks and I’m focusing on packs
Hunting money like a soldier from 1995
Ain’t really got time for your love
Yeah I’m bold and I’m cold
Yeah I’m gold brother
Yeah I’m gold
Yeah yeah yeah I’m gold ey
Making money moves sey
Planting, plugging, pumping brethren
Yeah I’m making moves
Ain’t really got time for your love
Yeah I’m bold and I’m cold
Yeah I’m gold brother
Yeah I’m gold

Wofrɜ me phone
Membra na menbɜ hwɜ ne wc fie oh
Saw me with the big boys oo, na obusa me oɜ maduru hin
Menyɜ na membra oh yeah, menyɜ na membra oh
Wofrɜ me phone
Membra na menbɜ hwɜ ne wc fie oh
Saw me with the big boys oo, na obusa me oɜ maduru hin
Menyɜ na membra oh yeah, menyɜ na membra oh